Gwibio i'r prif gynnwys

Coleg Merthyr Tudful yw’r gyntaf i ddarparu cynllun cadetiaid nyrsio

Mae'r Coleg Merthyr Tudful wedi ymuno mewn partneriaeth â'r Coleg Nyrsio Brenhinol i fod y coleg addysg bellach cyntaf i gynnig cynllun Cadetiaid Nyrsio Coleg Brenhinol Tywysog Cymru i ddysgwyr coleg sy'n dymuno dilyn gyrfa mewn nyrsio neu broffesiynau eraill yn y GIG.

Nod y cynllun yw ysbrydoli pobl ifanc, yn enwedig y rhai o gefndir anfanteision, i weithio ym maes iechyd a gofal drwy roi mynediad iddyn nhw at gyfleoedd ar gyfer astudio academaidd a phrofiad ymarferol yn y sector nyrsio ac iechyd.

Gan gyfuno 105 awr o ddysgu tywys a thrwy brofiad gyda 20 awr o leoliadau arsylwi clinigol, bydd y cynllun yn caniatáu i ddysgwyr sy'n astudio ar ein cyrsiau Iechyd a Gofal a Mynediad, gyfle i ymgysylltu â gweithwyr proffesiynol y diwydiant a phrofi'n uniongyrchol sut brofiad fyddai gweithio yn y proffesiwn hwn.

Wrth sôn am y bartneriaeth, dywedodd Helen Hare, Rheolwr y Prosiect "Rwy'n falch iawn o fod yn gweithio gyda'r Coleg, Merthyr Tudful, i gyflawni'r cynllun hwn mewn lleoliad addysg. Dyma tir newydd i ni gan ein bod wedi gweithio gyda mudiadau lifrau ac ieuenctid yn y gorffennol. Cefais fy syfrdanu gan frwdfrydedd y dysgwyr yn y coleg sydd am gymryd rhan.

Mae yna brinder pobl ifanc yn mynd i'r sector gofal a phroffesiynau ar draws Cymru ac rydyn ni'n wir obeithio y bydd y cynllun hwn yn helpu i fynd i'r afael â hyn."

Cyfarfu Helen a chyd-weithwyr yr RCN â nifer o'r dysgwyr a fydd yn ymuno â'r cynllun ddechrau mis Hydref. Dywedodd Imogen, sydd wrthi'n astudio ar gwrs lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol y coleg, "Rwy'n hapus iawn i gael y cyfle i ymuno â'r cynllun hwn. Hoffwn fynd i yrfa mewn Nyrsio Iechyd Meddwl, felly gobeithio bydd y profiad a'r wybodaeth y gallaf ei gael o gymryd rhan yn fy helpu i sefyll allan yn fy nghais i brifysgol."

Bydd y cynllun, sy'n cael ei gefnogi gan Dywysog Cymru, yn dechrau yn Hydref 2022 gyda dysgwyr yn ymgymryd â'r modiwlau addysgol rhwng Hydref a Chwefror ac yna'n gwneud eu lleoliadau o fis Chwefror ymlaen.

Yna bydd  cadetiaid sy'n cwblhau'r cynllun yn dod yn llysgenhadon ar gyfer y rhaglen wrth symud ymlaen.

Dywedodd Rebecca Thomas, Pennaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn y coleg, "Mae nyrsio yn gofyn am ymroddiad ac ymdeimlad cryf o wasanaeth cyhoeddus, ond mae'n cynnig cyfleoedd anferth i bobl wneud gwahaniaeth gwirioneddol. Rydym yn falch iawn o roi cyfle i'n dysgwyr gael blas o beth yw pwrpas y proffesiwn a hefyd beth y gall ei roi iddynt yn ôl."

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite