Gwibio i'r prif gynnwys

Deddfwriaeth Cydraddoldeb

O dan Ddyletswyddau’r Sector Cyhoeddus Deddf Cydraddoldeb 2010 mae dyletswydd gan y coleg i gyhoeddi Cynllun Cydraddoldeb Strategol sy’n cyflwyno ein hamcanion cydraddoldeb.

Nod Cynllun Cydraddoldeb Strategol y coleg yw sicrhau bod pob person yn cael ei drin gydag urddas a pharch. Rydym am hyrwyddo a chynnal diwylliant sydd â sylfeini o ymddiriedaeth a pharch ar y cyd yn y berthynas waith rhwng staff, myfyrwyr ac ymwelwyr â’r coleg.

Cliciwch y dolenni isod i weld dogfennau’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010. 

Mae gan y coleg y dogfennau cynllun cydraddoldeb strategol canlynol yn unol â deddf cydraddoldeb 2010

 

Daeth y Ddeddf Cydraddoldeb, sy’n cyfuno cyfraith wrth wahaniaethu bresennol i fframwaith cyfreithiol unigol, i rym ym mis Hydref 2010. Yn ei chyfanrwydd, cafodd naw darn o ddeddfwriaethau sylfaenol a thros 100 darn o is-ddeddfwriaethau eu hymgorffori yn y Ddeddf, yn cynnwys Deddf Cysylltiadau Hiliol 1976, y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Rhyw 1975, a’r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995. Dylai cyfuno’r rhain yn un darn o ddeddfwriaeth wneud y ddeddf yn haws i’w deall a’i gweithredu.

Mae’r Ddeddf yn amddiffyn pobl gyda rhai nodweddion, fel a ganlyn (yn nhrefn yr wyddor):

  • Ailbennu rhywedd
  • Anabledd
  • Beichiogrwydd a mamolaeth
  • Crefydd a chred
  • Cyfeiriadedd rhywiol
  • Hil
  • Oed
  • Priodas a phartneriaeth sifil
  • Rhyw

Mae gan y coleg hefyd bolisïau Urddas yn y Gweithle ac Urddas wrth Astudio gyda’r diben o gynorthwyo datblygu diwylliant a fydd yn hysbys fod triniaeth annheg, gwahaniaethu, bwlio, aflonyddu, erledigaeth ac allgáu yn annerbyniol ynddo. Mae’r polisïau’n cynnig amrywiaeth o ffyrdd i fod o gymorth yn sgil digwyddiadau posibl.

Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb (AEG)

Mae dyletswydd gan y coleg i asesu effaith posibl ei weithgareddau ar bobl gyda nodweddion gwarchodedig fel sy’n cael eu hamlinellu yn Neddf Cydraddoldeb 2010.

Mae templed ar gael i gynorthwyo pob adran gydag Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb (AEG). Mae disgwyl y bydd pob polisi a gweithdrefn newydd yn y cyfnod datblygu yn cael eu hasesu cyn eu cymeradwyo ac y bydd yr asesiad hwn yn cael ei gofnodi mewn dogfen. Dylai’r holl staff sy’n ymwneud â datblygu ac ysgrifennu polisïau’r coleg gael eu hyfforddi yn y broses Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb.

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite