Gwibio i'r prif gynnwys

Cwynion, Pryderon a Chanmoliaeth

Mae’r Coleg Merthyr Tudful wedi ymrwymo i gyfleu’r addysg a’r hyfforddiant o’r safon uchaf mewn amgylchedd diogel, cyfeillgar, proffesiynol a chynhwysol, gan sicrhau y bydd pob dysgwr, aelod o staff, rhanddeiliad a phartner yn derbyn y profiad cwsmer gorau posib.  

Fel coleg rydym yn ymdrechu’n barhaol i ychwanegu at, a chryfhau’r gwasanaethau rydym yn eu cynnig, gan ystyried adborth gan arolygon Llais Dysgwyr, Cynulliad y Dysgwyr, cyfarfodydd cynrychiolwyr cyrsiau, Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol, arolygon cyflogwyr a fforwm y staff i’n helpu i wella profiad ein dysgwyr a’n cwsmeriaid ehangach o’r coleg.

Mae gan y coleg hefyd Bolisi Cwynion, Pryderon a Chanmoliaeth bwrpasol, a ddatblygwyd i sicrhau bod unrhyw gwynion, pryderon neu ganmoliaeth – pa un ai am addysgu a dysgu, cymorth neu wasanaethau cyffredinol y coleg, yn derbyn ymateb yn syth, yn deg ac yn effeithiol hyd eithaf ein gallu ac o fewn adnoddau’r Coleg.

Mae copi llawn o’r polisi ar gael i’w lawrlwytho  yma.

Mae’r polisi hwn yn berthnasol i unrhyw gwynion, pryderon neu ganmoliaeth gan bob cwsmer o’r Coleg Merthyr Tudful, h.y. darpar ddysgwyr, dysgwyr, rhieni/gofalwyr, cyflogwyr ac aelodau o’r cyhoedd, yn ogystal â phob agwedd o weithgaredd y coleg, e.e. cyrsiau addysg bellach ac uwch, dysgu seiliedig ar waith, ac addysg gymunedol i oedolion. Cynlluniwyd y gweithdrefnau i ymdrin ag unrhyw agwedd o’n gwasanaethau yn cynnwys addysgu a hyfforddi, gwasanaethau cymorth, cyngor a chanllawiau a chyfleusterau’r coleg. Gall cwsmeriaid y coleg hefyd gwyno os ydynt yn teimlo eu bod wedi’u trin yn annheg neu’n anaddas, neu os ydynt yn teimlo nad oedd y gwasanaeth a gawsant yn bodloni eu disgwyliadau.

I gyflwyno cwyn, pryder neu ganmoliaeth, gallwch wneud y canlynol:

1. Llanw’r ffurflen ar-lein yma 

2. E-bostio’ch cwyn, pryder neu ganmoliaeth i complaints@merthyr.ac.uk

3. Llanw’r ffurflen bapur ar gefn y ddogfen bolisi a’i hanfon i’r coleg drwy’r post neu ei chyflwyno i dderbynfa’r coleg

 

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite