Gwibio i'r prif gynnwys

Lansiad stiwdio newydd yr Academi Golff yng Ngholeg Merthyr Tudful

Roedd Coleg Merthyr Tudful yn falch iawn o groesawu Dawn Bowden AS, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip i lansio ein Academi Golff newydd sbon yn swyddogol ddydd Gwener 6 Mai.

Mae'r cyfleuster pwrpasol newydd, sef y cyntaf o'i fath yng Nghymru, yn cynnwys efelychwyr golff ‘Wellputt’ a ‘Trackman.’

Wrth agor y stiwdio, dywedodd Dawn "Rwy'n falch iawn o fod yma heddiw i agor y cyfleuster gwych hwn. Mae gan Golff Cymru gysyniad craidd o 'golff i bawb' ac mae cael y cyfleuster hwn yma yn y coleg wir yn agor cyfleoedd ac yn gwneud golff yn hygyrch i bob dysgwr ar draws De Ddwyrain Cymru.”

Wrth sôn am agor y stiwdio a'r cyfleusterau newydd, dywedodd Delme Jenkins, Cydlynydd yr Academi Chwaraeon yn y coleg, "Datblygiad y stiwdio yw'r eisin ar y gacen ar gyfer Academi Golff sy'n tyfu yn y coleg. Nod yr academi golff, a lansiwyd yn 2021,  yw darparu rhaglen gyfoethogi gynhwysol a fydd ar gael i bob dysgwr tra ar yr un pryd yn darparu llwybr perfformio a hyfforddi ar gyfer y golffwyr hynny sy'n dymuno datblygu eu hunain fel chwaraewr perfformio ochr yn ochr â'u hastudiaethau academaidd.  Bydd llwyfan ‘Wellputt’ a'i gysyniad hyfforddi chwyldroadol yn helpu dysgwyr coleg, o ddechreuwyr i chwaraewyr proffesiynol, i ymarfer eu technegau rhoi a mynd â'u gêm i'r lefel nesaf. "

Gyda hyfforddiant sy'n addas i bob lefel, ac amrywiaeth o fwrsariaethau ac ysgoloriaethau, nod rhaglen yr academi yw darparu cyfres o weithgareddau hwyliog a diddorol i sbarduno diddordeb a hyrwyddo'r gamp i rai o bob rhyw a'r gynulleidfa golff 'anhraddodiadol'. Elfen allweddol o hyn fydd hyrwyddo cyfranogiad menywod ar draws pob lefel.

Yn dyst i hyn mae dysgwr presennol yr Academi Golff, Adeilade Francis.  Roedd Adeilade, sy'n astudio Safon Uwch yn y coleg, yn bresennol yn yr agoriad i arddangos y sgiliau a'r technegau y mae wedi'u datblygu yn ystod ei chyfnod yn yr academi. Wrth arddangos yr offer, dywedodd Adeilade, "Mae gallu ymuno ag academi golff y coleg wedi rhoi cyfle gwych i mi ddatblygu fy sgiliau golff tra'n astudio cwrs addysg bellach ar yr un pryd. Rwy'n caru'r ffaith fy mod i'n gallu galw heibio i'r stiwdio ac ymarfer o amgylch fy ngwersi. Fel rhan o'r academi rwyf hefyd wedi cael y cyfle i gymryd rhan yn nigwyddiadau Pencampwriaeth Cenedlaethol Chwaraeon Cymdeithas y Colegau (AoC) a gemau Tîm AoC tra ar yr un pryd yn derbyn ymarfer unigol a chynllun hyfforddi gan Neil Matthews, Pennaeth Hyfforddi Golff Cymru.

Dywedodd Neil Matthews "Rwy'n gyffrous iawn i fod yn rhan o'r academi newydd hon. Rwy'n teimlo'n rhwystredig iawn pan welaf golffwyr rhagorol yn gorfod gadael Cymru er mwyn dilyn eu breuddwyd o chwarae golff ochr yn ochr â'u hastudiaethau.  Drwy'r academi a'r cyfleusterau gwych hyn, mae gennym strwythur a chyfleuster a fydd yn eu galluogi i astudio unrhyw gwrs addysg bellach y maent yn dymuno ei ddilyn ochr yn ochr â datblygu fel chwaraewr o safon."

 

Wrth siarad yn y lansiad, dywedodd Pennaeth y Coleg, Lisa Thomas, "Rydym yn falch iawn i lansio'r cyfleuster modern newydd sbon hwn. Rydym wedi gweld galw cynyddol a niferoedd cynyddol o ddysgwyr yn mynegi diddordeb mewn ymuno â'n hacademi ac rydym yn edrych ymlaen at weld niferoedd cynyddol yn dod drwodd dros y blynyddoedd nesaf.”

 

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite