Gwibio i'r prif gynnwys

Togetherall

Mae gan bob dysgwr yn y coleg fynediad at Togetherall, platfform cymorth cymheiriaid ar-lein.

Mae Togetherall yn cynnig cefnogaeth ddiogel, anhysbys, ar-lein 27/7, o fewn cymuned gefnogol, gan ddarparu gwybodaeth, adnoddau hunangymorth, a gweithwyr proffesiynol hyfforddedig ar-lein bob amser.

Cwnsela

Mae'r Gwasanaeth Cwnsela ar gael i'ch helpu i fynd i'r afael ag unrhyw broblemau personol neu emosiynol sy'n amharu ar fwynhau eich profiad yn y coleg. Mae ceisio cwnsela yn golygu gwneud dewis cadarnhaol i ofyn am help trwy siarad â gwrandäwr hyfforddedig nad oes ganddo rôl arall yn eich bywyd. Mae hwn yn wasanaeth cyfrinachol am ddim sy'n ceisio eich helpu i roi strategaethau effeithiol ar waith i adeiladu mwy o wytnwch.

T_counselling@merthyr.ac.uk

Iechyd Meddwl a Lles

Mae cefnogi dysgwyr gyda'u hiechyd meddwl a'u lles yn flaenoriaeth i'r coleg. Ein nod yw grymuso dysgwyr a staff i fod yn ymwybodol o faterion sy'n ymwneud â'u lles a'u hiechyd meddwl eu hunain ac eraill, i roi camau ar waith i fynd i'r afael â nhw, ac i greu ethos coleg agored a chynhwysol sy'n cynnwys parch at faterion iechyd meddwl. Byddwn yn annog ac yn cefnogi dysgwyr i gymryd perchnogaeth o'u lles trwy ddarparu mynediad at gyrsiau lles ac adnoddau dysgu hunangyfeiriedig.

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite