Gwibio i'r prif gynnwys

Datganiad Anabledd

Mae Y Coleg Merthyr Tudful wedi ymrwymo i gynnig amgylchedd sy’n hyrwyddo cydraddoldeb a chynhwysiant i bob myfyriwr sy’n gallu llwyddo ar y cwrs o’u dewis. Rydym yn croesawu myfyrwyr gydag anghenion dysgu ychwanegol ac rydym yn ceisio gwneud pob ymdrech i ganfod a symud rhwystrau i’w haddysg. Rydym yn gwrthod caniatáu ymddygiad sy’n gwahaniaethu ar sail anabledd a’r nod yw creu cyfleoedd cyfartal i bob myfyriwr er mwyn eu galluogi i gyflawni’r gorau posibl.

Mae’r Hyfforddwyr Dysgu ar gael i gynnal gweithdai a chynnig awgrymiadau a chynghorion i ddadansoddi aseiniadau, chwilio am wybodaeth a chyrraedd terfyn amser. Gall Hyfforddwyr Dysgu helpu gyda’r defnydd o dechnoleg gynorthwyol a gweithio fel rhan o ymagwedd lleoliad cyfan i wireddu holl botensial pob dysgwr. Mae hyfforddwyr dysgu hefyd ar gael i gynnig cymorth i grwpiau bach neu 1:1 yn y meysydd hyn.

Cymorth Arholiadau: 

Efallai y bydd dysgwr yn gallu cael cymorth ychwanegol yn ystod arholiadau – dylai dysgwr roi gwybod i'w diwtor os ydynt wedi cael trefniadau mynediad i arholiadau o'r blaen (nid yw'r trefniadau a ddyfernir yn yr ysgol yn cael eu rhoi yn awtomatig yn y coleg ac efallai na fydd eu hangen yn y coleg oherwydd y gwahaniaethau mewn pynciau).

Efallai y bydd tiwtor yn teimlo bod angen trefniadau mynediad ar ddysgwr mewn arholiadau am eu bod yn rhoi addasiadau rhesymol ar waith yn y dosbarth (dyma ffordd arferol y dysgwr o weithio).

  1. Dylai tiwtoriaid arsylwi ar ffordd arferol y dysgwr o weithio, er enghraifft a ydynt yn cymryd mwy o amser i gwblhau gwaith, a ydynt yn cael trafferth gydag agweddau ar ddarllen neu a yw eu llawysgrifen yn anodd iawn ei deall, a ellir marcio'r gwaith yn gywir? A ydynt yn defnyddio gliniadur neu gyfrifiadur yn hytrach nag ysgrifennu â llaw, a oes ganddynt gyflwr iechyd sy'n golygu bod angen iddynt gymryd seibiant?
  2. Pan fydd y tiwtor/tiwtoriaid wedi treulio amser yn arsylwi hyn dylent gysylltu â'r ALNCo a fydd yn gofyn iddynt lenwi ffurflen ffordd arferol o weithio cyn gwneud unrhyw asesiadau.
  3. Mae gan y Cyd-gyngor Cymwysterau (JCQ) derfynau amser llym wrth wneud cais am drefniadau. Mae angen i diwtoriaid gysylltu â'r Cydlynydd ADY (gyda thystiolaeth o ffordd arferol y dysgwr o weithio) o leiaf 30 diwrnod cyn arholiad i ddechrau'r broses ar gyfer argymell trefniadau mynediad. Lle mae angen ystafelloedd ychwanegol ar gyfer arholiad, mae angen i'r adran drefnu hyn.
  4. Yn dilyn asesiad, bydd yr ALNCo yn gwneud argymhellion i'r cyrff dyfarnu a phryd y caiff y trefniadau hyn eu cadarnhau gan y cyrff dyfarnu. Bydd Anogwyr Dysgu yn cefnogi pryd bynnag y bo modd (er enghraifft drwy weithredu fel darllenydd), dylai tiwtoriaid gysylltu â'r Cydlynydd ADY i drefnu cymorth 2 wythnos cyn yr arholiad.
  5. Arholiadau cyfres yr haf - rhaid cwblhau'r broses a ddisgrifir uchod erbyn diwedd mis Ionawr.

Gallai trefniadau mynediad fod yn amser ychwanegol, ystafell ar wahân, mynediad i ddarllenydd, ysgogydd, sgrifennu, defnyddio cyfrifiadur, neu gyfuniad o'r argymhellion hyn neu argymhellion eraill. Mae hyn yn cefnogi pob rhan o'n Darpariaeth Dysgu Cyffredinol sydd ar gael i bob dysgwr.

Darpariaeth Dysgu Ychwanegol (ALP) 

Mae cymorth cyffredinol ac addysgu o ansawdd uchel yn debygol o ddiwallu anghenion pob dysgwr yn y coleg. Fodd bynnag, bydd rhai dysgwyr y bydd angen darpariaeth arnynt sy'n wahanol i'w cyfoedion neu'n ychwanegol atynt, gelwir y ddarpariaeth hon yn Ddarpariaeth Dysgu Ychwanegol (ALP).  

Rhai enghreifftiau o ALP:

  • Cymorth Pontio Gwell
  • Cydweithio ag asiantaethau allanol i sicrhau bod anghenion penodol yn cael eu diwallu (er enghraifft iechyd neu ofal cymdeithasol)
  • Cynlluniau Datblygu Unigol (IDPs) yn gweithio gyda'r person ifanc ac eraill sy'n eu cefnogi.
  • Cymorth arbenigol, er enghraifft cymorth ychwanegol ar gyfer anawsterau dysgu penodol (dan arweiniad rhai Anogwyr Dysgu sydd â chymwysterau Lefel 7 yn ôl y gofyn)
  • Gall aelod o'r tîm sydd â chymhwyster Lefel 7 mewn maes penodol oruchwylio'r cymorth hwn hefyd.

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite