Gwibio i'r prif gynnwys

City & Guilds/CBAC Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Diploma Craidd a Chyd-destun ac Egwyddorion Lefel 3

  • Home
  • Courses
  • City & Guilds/CBAC Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Diploma Craidd a Chyd-destun ac Egwyddorion Lefel 3
Ynglŷn â'r Cwrs
Gwnewch Gais Nawr
Amlinelliad y Cwrs

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i anelu at ddysgwyr sy'n dymuno dilyn gyrfa yn y sector Gofal. Mae'n cynnig y wybodaeth a'r ddealltwriaeth sy'n angenrheidiol ar gyfer gweithio gydag unigolion mewn amrywiaeth o swyddi mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol, megis nyrsio, bydwreigiaeth, gwaith cymdeithasol, rheolaeth breswyl, tai, a'r gwasanaeth prawf ac mae'n gyfwerth â 3 Safon Uwch.

Gofynion Mynediad

Mae mynediad i'r cwrs hwn drwy gyfweliad ac mae angen o leiaf 5 TGAU A*- C gan gynnwys Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth.

Beth fydda i'n dysgu?

Mae'r cymhwyster yn galluogi dysgwyr i ddatblygu a dangos eu gwybodaeth, eu sgiliau a'u dealltwriaeth yng nghyd-destun gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'n cynnwys y materion cyfredol canlynol mewn perthynas ag Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru: • egwyddorion gofal ac arfer diogel o fewn gofal sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau • ffactorau sy'n effeithio ar dwf a datblygiad unigolion ar hyd oes a sut mae hyn yn effeithio ar ganlyniadau, anghenion gofal a chymorth • hyrwyddo hawliau unigolion drwy gydol oes • cefnogi unigolion sydd mewn perygl i gyflawni eu canlyniadau dymunol • gweithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol.

Asesiad Cwrs

Fe'i hasesir drwy gyfuniad o asesiadau ysgrifenedig allanol, arholiadau ysgrifenedig wedi'u gosod a'u marcio'n allanol a thasgau a asesir yn fewnol.

Dilyniant Gyrfa

Gallai dysgwyr sy'n cwblhau'r cymhwyster hwn symud ymlaen i gyrsiau addysg uwch mewn meysydd gan gynnwys: • Bydwreigiaeth. • Astudiaethau'r heddlu. • Therapi lleferydd ac iaith. • Seicoleg. • Iechyd galwedigaethol. • Gwaith cymdeithasol. • Nyrsio

Hyd

04 Medi 2023 - 31 Gorffennaf 2024

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite