Gwibio i'r prif gynnwys

Uwchsgilio @ Waith

Cafodd £19m ei ddyrannu i’r cynllun Uwchsgilio@Waith. Ar hyn o bryd, bydd Coleg Gwent, Coleg Y Cymoedd, Coleg Pen-y-bont ar Ogwr, Y Coleg Merthyr Tudful, Coleg Caerdydd a’r Fro a Grŵp Colegau NPTC yn gallu cynnig hyfforddiant 100% cymorthdaledig i gyflogwyr tan fis Mawrth 2022. Wedi hynny bydd yn dychwelyd i gost ar raddfa ostyngol i’r cyflogwr.

Bydd colegau’n cydweithio’n agos gyda chyflogwyr i asesu eu hanghenion hyfforddi a nodi’r cyrsiau a fyddai orau’n bodloni’r amcanion hyfforddi hyn. Bwriad y cynllun yw cynnig hyfforddiant ar adeg ac mewn lleoliad sy’n addas i’r cyflogwr os yn bosib, naill ai yn un o’r Colegau perthnasol neu yn y gweithle.

Y Sector Addysg Bellach yn Ymateb i Argyfwng COVID gyda Hyfforddiant Cymorthdaledig Llawn i Gyflogwyr

Mewn ymateb i effaith llethol COVID-19 ar les economaidd Cymru, mae’r Coleg Merthyr Tudful wedi ymuno â WEFO (Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru) i ddatblygu pecyn o gymorth i helpu a chynorthwyo busnesau yn y cyfnod hwn.

Gyda chymorth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, gallwn nawr gynnig hyfforddiant a datblygu achrededig i fusnesau lleol ar gyfer eu staff, yn amrywio o Lefel 1 – 7 sydd yn 100% gymorthdaledig.

Rydym yn hynod falch o allu cyhoeddi fod yr hyfforddiant hwn ar gael ar unwaith i gwmnïau cymwys, a disgwylir iddo barhau tan fis Mawrth 2022. Yn eu plith mae sefydliadau cyhoeddus, preifat a thrydydd sector o unrhyw faint, gyda chanolfan yng Nghymru, sydd heb eisoes dderbyn mwy na 200,000 Ewro mewn cymorth gwladwriaethol de minimis dros y 3 blynedd gyllidol ddiwethaf.

Rhaid i’r hyfforddiant fod yn gymhwyster cymeradwy ac achrededig ac yn cynnwys amrywiaeth o gymwysterau ar sail cymhwysedd ac yn gysylltiedig â gwaith ar gyfer pob sector busnes.

Mae pob cwrs achrededig yn derbyn cymhorthdal 100% tan fis Mawrth 2022! Gallwn gynnig cymwysterau o Lefel 1 – 7, ar draws amrywiaeth eang o sectorau diwydiant, megis: 

Peirianneg 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Gwaith Chwarae

Arweinyddiaeth a Rheoli ILM

Gweinyddiaeth Busnes

Gwasanaeth i Gwsmeriaid

Addysg

Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth

Ffôn: 07805674672 E-bost: h.lloyd@merthyr.ac.uk 

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite