Gwibio i'r prif gynnwys

Canllawiau i Ddysgwyr

Mynychu'r coleg

Peidiwch â mynychu'r coleg os:

 • Rydych yn teimlo'n sâl, bod gennych unrhyw un o'r symptomau Covid-19 a nodwyd (peswch parhaus newydd, tymheredd uchel neu golli blas neu arogl) – os yw hyn yn wir, rhaid i chi hunanynysu ar unwaith ac archebu prawf COVID-19;
 • Wedi profi'n bositif am COVID-19
 • Gofynnwyd iddynt hunanynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru

 

Os byddwch yn datblygu unrhyw un o symptomau COVID-19 dylech aros gartref a hunanynysu a gwneud trefniadau i gael eu profi.

 

Profion Llif Ochrol

Mae Llywodraeth Cymru yn cynghori ac yn argymell bod yr holl staff a dysgwyr mewn addysg yn cynnal prawf llif ochrol dair gwaith yr wythnos a byddem yn eich annog yn gryf i wneud hyn.

 

Gorchuddion Wyneb

Mae'n ofynnol i bob dysgwr (oni bai ei fod wedi'i eithrio) wisgo gorchuddion wyneb bob amser yn y coleg, gan gynnwys mewn ystafelloedd dosbarth, ystafelloedd TG, ystafelloedd arholiad a gweithdai.

Pellhau Cymdeithasol

Mae cadw pellter corfforol yn dal ifod yn effeithiol iawn i liniaru'r risg o ddod i gysylltiad â COVID-19. Yn unol â hyn, anogir yr holl staff a dysgwyr i gadw pellter cymdeithasol oddi wrth ei gilydd lle bynnag y bo modd er mwyn lleihau cyswllt ac felly helpu i gyfyngu ar drosglwyddo. I gefnogi hyn, mae trogod gwyrdd wedi'u gosod ar y grisiau atriwm, yn y caffi a'r ffreutur, y llyfrgell a'r mannau mynediad agored i gyfeirio lle gallwch eistedd. 

 

 

Systemau unffordd

 

 • Mae'r coleg wedi ailgyflwyno systemau unffordd ar y grisiau a thrwy'r holl ardaloedd cylchrediad/coridor canolog, gyda saethau clir a marciau llawr o amgylch y coleg

 

 • Cadwch at y system unffordd hon a chadwch i'r cyfeiriad y mae'n rhaid i chi gerdded oddi mewn iddo

 

Sicrhau hylendid dwylo ac anadlol da 

 • Mae'n ofynnoli bob dysgwr, ar ôl cyrraedd y coleg, ddiheintio ei ddwylo  gyda'r gel diheintio dwylo sydd ar gael wrth y fynedfa flaen ac wedi hynny parhau i olchi eich dwylo'n aml gyda sebon a dŵr am 20 eiliad neu ddiheintio eich dwylo gyda'r hylif diheintio dwylo sydd ar gael pryd bynnag y byddwch yn newid ystafelloedd, ymweld â'r toiled, symud rhwng ystafelloedd hyfforddi/gweithdai ac ardaloedd cymunedol,  cyn ac ar ôl bwyta ac ar ôl rhoi gorchuddion wyneb ymlaen neu dynnu gorchuddion wyneb.

 

 • Defnyddiwch feinwe neu benelin i beswch neu disian a defnyddiwch y biniau penodedig a ddarperir ar gyfer gwastraff meinwe – 'Daliwch ef, ei finio, ei ladd'

 

Rheolau newydd ar hunan-ynysu

 

Mae Llywodraeth Cymru bellach wedi diwygio'r rheolau hunanynysu.

 

Os oes gennych symptomau COVID-19, dylech hunanynysu a chymryd prawf PCR cyn gynted â phosibl.

 

 

Os yw canlyniad eich prawf yn gadarnhaol

 

Os ydych wedi profi'n bositif am COVID-19 mae'n rhaid i chi hunanynysu o'r diwrnod y dechreuodd eich symptomau ac am o leiaf 7 diwrnod llawn.

Os ydych yn profi'n bositif, mae eich cyfnod hunanynysu yn cynnwys y diwrnod y dechreuodd eich symptomau (neu'r diwrnod y cawsoch y prawf, os nad oes gennych symptomau) a'r 7 diwrnod llawn nesaf. Os ydych chi'n cael symptomau tra byddwch chi'n hunan-ynysu, mae'r 7 diwrnod yn ailgychwyn o'r diwrnod ar ôl i'ch symptomau ddechrau.

Bydd gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn cysylltu â chi i roi cyngor i chi ar hunanynysu

 

 

Cyfnod hunanynysu

 

Gallwch adael hunan-ynysu ar ôl 7 diwrnod llawn (ar ddiwrnod 8 eich cyfnod hunanynysu).

 

Dylech gymryd prawf llif ochrol (LFT) ar ddiwrnod 6 eich cyfnod hunanynysu a phrawf llif ochrol arall 24 awr yn ddiweddarach. Diben hyn yw gwirio a ydych yn parhau i fod yn heintus a gallai drosglwyddo COVID-19 i eraill.

Ni ddylech gymryd LFT cyn chweched diwrnod eich cyfnod hunanynysu oherwydd bod y risgiau o barhau'n heintus a'r siawns o'i drosglwyddo i eraill cyn y cyfnod hwn yn sylweddol uwch.

 

Os yw'r naill neu'r llall o'r Ardaloedd Llai Ffafriol a gymerwyd ar ddiwrnod 6 neu ddiwrnod 7 yn gadarnhaol, dylech aros yn hunan-ynysu tan 2 LFTs negyddol neu ddiwrnod 10 pa un bynnag sydd gyntaf. Mae canlyniad cadarnhaol yn dangos eich bod yn debygol o fod yn heintus o hyd ac mae'r risg y byddwch yn trosglwyddo coronafeirws i eraill yn uchel. Os yw canlyniad y prawf LFT a gymerwch ar ddiwrnod 6 yn gadarnhaol, arhoswch 24 awr cyn i chi gymryd y prawf nesaf.

Os oes gennych dymheredd uchel o hyd ar ôl 7 diwrnod llawn, hyd yn oed os yw'r LFT yn negyddol, dylech barhau i hunanynysu nes bod eich tymheredd wedi dychwelyd i'r arfer.

Nid oes angen i chi barhau i hunanynysu am fwy na 7 diwrnod os mai dim ond peswch neu golli synnwyr arogl neu flas sydd gennych. Gall y symptomau hyn bara am rai wythnosau yn dilyn haint COVID-19.

 

Beth os ydw i'n gyswllt agos?

 

Os ydych yn gyswllt agos â rhywun sydd wedi profi'n bositif am COVID-19, bydd hunan-ynysu a pha brofion y dylech eu cymryd yn dibynnu ar:

 

 • Yein statws brechu
 • Yein hoed
 • Eich galwedigaeth

 

Mae cael eu brechu'n llawn yn y cyd-destun hwn yn golygu:

 • Os ydych wedi cael eich brechu gyda brechlyn COVID-19 cymeradwy asiantaeth rheoleiddio meddyginiaethau a chynhyrchion gofal iechyd (MHRA) a chafwyd eich brechlyn yn y DU
 • o leiaf 14 diwrnod wedi mynd heibio ers i chi dderbyn y dosau a argymhellir o'r brechlyn
 • os ydych wedi cymryd rhan mewn treial clinigol o frechlyn i'w frechu yn erbyn COVID-19 a gynhaliwyd yn y Deyrnas Unedig, neu'n cymryd rhan ynddo, yn unol â gofynion Rheoliadau Meddyginiaethau at Ddefnydd Dynol (Treialon Clinigol) 2004(2).

Nid oes angen i chi fod wedi cael brechiad atgyfnerthu i gael ei ystyried wedi'i frechu'n llawn at ddibenion rheolau hunanynysu.

Oedolion heb eu brechu

Os ydych chi'n 18 oed neu'n hŷn, ac nad ydych wedi'ch brechu'n llawn, rhaid i chi hunanynysu o'r diwrnod yr oeddech chi'n cysylltu ddiwethaf â'r person a brofodd yn bositif am COVID-19 ac am y 10 diwrnod nesaf.

Dylech hefyd gymryd prawf PCR ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8. Mae'n bwysig eich bod yn cymryd y profion hyd yn oed os ydych yn teimlo'n dda oherwydd efallai bod gennych COVID-19 hyd yn oed os nad oes gennych symptomau.

Hyd yn oed os yw'r profion hyn yn negyddol, dylech gwblhau'r cyfnod ynysu. Y rheswm am hyn yw os ydych wedi cael eich heintio, gall gymryd amser i symptomau ddatblygu neu ddod yn heintus i eraill.

Os na allwch gael eich brechu am reswm clinigol, rhaid i chi hunanynysu am 10 diwrnod, hyd yn oed os cewch ganlyniad PCR negyddol neu brawf llif ochrol.

 

Oedolion a phobl ifanc sydd wedi'u brechu'n llawn rhwng 5 a 17 oed

 

Os ydych yn oedolyn sydd wedi'i frechu'n llawn neu rhwng 5 a 17 oed, nid oes angen i chi hunanynysu os cewch eich adnabod fel cyswllt agos ond fe'ch cynghorir yn gryf i:

 • cymryd LFT bob dydd am 7 diwrnod neu tan 10 diwrnod ers eich cyswllt diwethaf â'r person a brofodd yn bositif am COVID-19 os yw hyn yn gynharach
 • cymerwch y prawf dyddiol hwn cyn i chi adael y tŷ am y tro cyntaf y diwrnod hwnnw
 • lanlwytho canlyniadau pob prawf ar GOV.UK hyd yn oed os yw'n negyddol neu'n wag. Mae hyn yn helpu i wella ein dealltwriaeth o gyfraddau heintiau ledled y DU ac yn helpu i lywio sut rydym yn rheoli'r pandemig i gadw pobl yn ddiogel tra'n cadw bywyd mor normal â phosibl

Mae'r profion am ddim ac maent ar gael i'w casglu o dderbynfa'r coleg neu o fferyllfa leol.

Hysbysiad Cwcis

O ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno â’n defnydd ni o Cwcis.

Back to top

Croeso i Coleg Merthyr Tudful

Dewiswch dewis iath. Drwy ddefnyddio’r safle we hwn, rydych yn cytuno i’n defnydd ni o gwcis. Cliciwch am ragor o fanylion.

Cymraeg

Welcome to the College Merthyr Tydfil

Please select your language option. By using this site you agree to our use of cookies. Click here for more information.

English
Galluogi Recite