Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Sgiliau Gwaith i Oedolion

Mae Sgiliau Gwaith i Oedolion yn brosiect Cydgyfeirio blaenoriaeth 3 gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop sy’n cael ei gynnal yn llwyddiannus gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ledled chwe ardal awdurdod lleol. Mae’r prosiect yn cynyddu perchnogaeth sgiliau cyffredinol, trosglwyddiadau ledled y gweithlu trwy gyfrwng darpariaeth yn y gymuned a’r gweithle, a thrwy hynny wella’r cyfleoedd ar gyfer gweithwyr a chanddynt sgiliau isel ar hyn o bryd i gynnal cyflogaeth a chynyddu’u potensial i ennill cyflog. Mae’r prosiect wedi datblygu perthnasoedd effeithiol â chyflogwyr lleol i sicrhau bod gan eu gweithlu fynediad i’r cyfleoedd hyfforddi diweddaraf sy’n gwella effeithiolrwydd. 

Mae’r prosiect Sgiliau Gwaith i Oedolion yn darparu mynediad i ystod eang o gyrsiau AM DDIM a’r cyfle i gael cyngor ac arweiniad gan dîm o Swyddogion Cymorth Dysgu a Chyflogaeth. 

Ar gyfer pwy mae’r prosiect?

  • Mae’r prosiect ar gael i holl drigolion y rhanbarth Sgiliau Gwaith i Oedolion sy’n bodloni’r meini prawf canlynol:
  • Gweithio 16 awr neu ragor
  • 16 oed neu’n hŷn
  • Heb fod mewn addysg amser llawn

Beth gall y prosiect ei gynnig?

  • Cymorth i gyflogwyr uwchsgilio eu gweithlu presennol.
  • Cymorth i weithwyr sy’n dymuno gwella eu rhagolygon gyrfa – yn cynnwys clwb gyrfaoedd
  • Ystod o hyfforddiant, yn cynnwys sgiliau sylfaenol – llythrennedd a rhifedd hyd at TGAU, Gwasanaethau Cwsmeriaid, Cymraeg, cyrsiau TG, cymwysterau ffurfiol megis City and Guilds, ITQ (CLAIT) ac Agored Cymru.
  • Rhaglen gymorth i gynorthwyo cyfranogwyr i sicrhau eu bod yn llwyddo ac yn cyflawni eu cymwysterau.
  • Cymorth i’r cyfranogwyr symud ymlaen i ddysgu pellach trwy Addysg Bellach, Addysg Uwch a llwybrau Datblygu Proffesiynol Parhaus.

Ni all Sgiliau Gwaith i Oedolion ddarparu hyfforddiant sy’n ofyniad statudol o rôl yr unigolyn.

Am ragor o wybodaeth am y prosiect hwn, cysylltwch â:

Jeff Harris

E-bost: j.harris@merthyr.ac.uk

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet