Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Pontydd i Waith

 

Mae Pontydd i Waith yn brosiect cyffrous ar gyfer pobl sy’n anweithgar yn economaidd ac yn ddi-waith yn Ne ddwyrain Cymru, yn darparu cyfleoedd i ail hyfforddi neu wella sgiliau mewn pynciau y mae galw mawr amdanynt gan gyflogwyr.

Lansiwyd prosiect Cydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn 2009 ac fe’i sefydlwyd ar yr egwyddor o ddarparu ystod gynhwysfawr o weithgareddau o ddysgu, hyfforddi a pharatoi i weithgareddau cyflogaeth.

Beth gall y prosiect ei gynnig?

  • Arweiniad gyrfa, cyngor a gwybodaeth am ddim yn ogystal â chymorth wrth chwilio am waith, ysgrifennu CV a sgiliau cyflwyno personol i helpu pobl i lwyddo mewn cyfweliadau.
  • Hyfforddiant sgiliau sector mewn Lletygarwch sy’n cynnwys sgiliau trosglwyddadwy cyffredinol
  • Cymwysterau achrededig
  • Rhaglen Gymorth Bersonol, yn cynnwys Swyddogion Cyswllt Cyflogaeth sy’n gallu darparu cymorth un ac un i unigolion
  • Cymorth ychwanegol i bobl sy’n wynebu rhwystrau i weithio megis cyflyrau iechyd sy’n cyfyngu ar allu pobl i weithio ac anghenion gofal plant.

Ble ydym ni?

Mae Pontydd i Waith wedi’i leoli’n gyfleus iawn yn Nhŷ Crownford, Stryd Swan, Merthyr Tudful.

Mae ein cyfleusterau’n cynnwys 2 ystafell hyfforddi llawn cyfarpar â chyfrifiaduron, derbynfa i gyfarfod â’n ceiswyr gwaith a chlwb gwaith yn rhan o ganolfan galw heibio sydd ar agor ddydd Llun a dydd Gwener.

Mae’r Rhaglen Cymorth Bersonol yn darparu cyfrwng cymorth trosfwaol ar gyfer y rhaglen. Mae’r rhaglen Cymorth Bersonol yn galluogi cyfranogwyr i gael mynediad i Weithiwr Cymorth Personol a fydd yn cynllunio ac yn gweithio gydag unigolion i ddileu unrhyw rwystrau a fyddai’n eu rhwystro rhag cael mynediad i hyfforddiant  a/neu gyflogaeth.

Nod y Rhaglen Cymorth Bersonol yw helpu pobl Merthyr Tudful i ennill cyflogaeth hirdymor. Gall hyn fod mor syml â helpu i lenwi ffurflen gais, neu roi cefnogaeth ar gwrs hyfforddi. Y pwrpas yw dileu unrhyw rwystrau i ddysgu a sicrhau bod unigolion yn cwblhau unrhyw gwrs y maent yn ymgymryd ag ef yn llawn ac yn y pen draw yn llwyddo i gyrraedd eu gôl o sicrhau cyflogaeth.

Nod y Rhaglen Lletygarwch yw helpu pobl y fwrdeistref i ennill y sgiliau a’r hyfforddiant y mae arnynt eu hangen i fod yn barod i weithio ac ennill cyflogaeth. Mae’r cyrsiau hyfforddi AM DDIM wedi’u datblygu i ddarparu hyfforddiant sector penodol sy’n cynnwys ystod o sectorau sy’n gysylltiedig â gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid (h.y. lletygarwch, twristiaeth ac arlwyo). Datblygwyd yr holl gyrsiau lletygarwch i sicrhau bod cyfranogwyr yn ennill achrediad a chydnabyddiaeth am eu gweithgarwch dysgu.

Os oes gennych chi ddiddordeb darganfod rhagor am y prosiect a’r cyrsiau sydd ar gael,  galwch i mewn neu ffoniwch Tina Cook, Rheolwr Prosiect ar 6061 neu anfonwch e-bost at t.cook@merthyr.ac.uk.

Meini prawf y prosiect

  • 16 oed neu’n hŷn
  • Di-waith
  • Yn gweithio llai nag 16 awr yr wythnos
  • Yn astudio llai nag 16 awr yr wythnos
  • Heb fod yn rhan o’r Rhaglen Waith neu Ddewis Gwaith

Pam y mae’r cynllun mor bwysig?

Mae’r sefyllfa economaidd bresennol yn y DU yn ei gwneud yn anoddach fyth dod o hyd i gyflogaeth gynaliadwy. Mae Pontydd i Waith yn gweithio gyda rhai o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru lle mae cyflogaeth ac analluogrwydd eisoes yn uchel. Mae helpu pobl i symud o anweithgarwch economaidd i waith yn gallu bod yn broses hir a drud gydag amrywiaeth o ymyriadau niferus yn ofynnol ar gyfer bob unigolyn.

Mae partneriaid y prosiect yn bwriadu defnyddio’r rownd ddiwethaf hon o arian Ewropeaidd i helpu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl yn y rhanbarth.

Cliciwch yma am ragor o fanylion.

Personal Support & Hospitality Programme

The Bridges into Work team is here to support local people gain the skills and confidence to become job ready and help gain employment.

Click Here

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet