Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Menter a Chyflogadwyedd

Mae gan y Coleg Reolwr Menter a Chyflogadwyedd pwrpasol i symud yr agenda allweddol hon yn ei blaen.

Mae modiwlau menter a chyflogadwyedd wedi’u hintegreiddio i bob cwrs i sicrhau bod myfyrwyr yn cael y cyfle i ddatblygu, cynyddu a gwella eu sgiliau yn y meysydd hyn. Mae gan y coleg hefyd strategaeth fanwl ar gyfer ymgysylltu cyflogwyr. Mae hon yn cynnwys:

 • Darparu cyfleusterau i alluogi dysgwyr ôl-19 oed i ddatblygu sgiliau arbenigol a fyddai o fudd penodol i anghenion economaidd a chymdeithasol lleol. Mae gan y coleg gyfleusterau hyfforddi i ddarparu cyrsiau penodol, cysylltu’n agos â dysgu seiliedig ar waith ac annog ailgysylltu trwy ddysgu perthnasol ac ymarferol.
 • Mynediad i raglenni dysgu seiliedig ar waith ar gyfer y rheini sy’n chwilio am gwrs blasu ar Adeiladu Sgiliau/Lefel Un a rhaglenni Prentisiaethau Sylfaenol a Phrentisiaethau Modern Uwch gyda’r cyfleuster i drosglwyddo i/o Addysg Bellach fel y bo’n briodol
 • Llwybrau dysgu uniongyrchol ar gyfer myfyrwyr dysgu seiliedig ar waith i barhau â’u hastudiaethau.
 • Cysylltiadau â’r Strategaeth Ymgysylltu â Chyflogwyr a ddatblygwyd yn ddiweddar ym Mhrifysgol De Cymru
 • Datblygu nifer o gynlluniau sydd wedi’u hanelu at nodi’r sgiliau gofynnol o fewn Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, gan gynnwys:
 • Sgyrsiau cyflogwyr/diwydiant yn rhan o gymhwyster bagloriaeth Cymru
 • Integreiddio modiwlau cyflogadwyedd yn rhan o gyrsiau allweddol er mwyn sicrhau bod dysgwyr yn ennill y sgiliau y mae eu hangen gan ddiwydiant
 • Fforymau cyflogwyr rheolaidd
 • Cysylltiadau â sectorau lleol allweddol
 • Cynrychiolaeth o’r cyflogwyr ar y Corff Aelodaeth
 • Cysylltiadau strategol â Chlwb Busnes Merthyr Tudful

Cliciwch ar y dolenni yn y ddewislen i weld y cymorth a’r gweithgareddau sydd ar gael ar gyfer menter a chyflogadwyedd.

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet