Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Meithrinfa Ddydd

Here We Grow

Mae gan y coleg feithrinfa â 60 lle sydd wedi’i chofrestru’n llawn ac yn darparu gofal dydd o safon o fabanod o dri mis i 11 oed. Mae’r feithrinfa yn amgylchedd hwyliog a diogel gyda staff cwbl gymwys.

Rydym yn cynnig darpariaeth ar ôl ysgol rhwng 3-15 - 6:00pm ac yn casglu o ysgolion Caedraw a ST Marys. Gellir gollwng plant gyda ni hefyd. Rydym yn cynnal clybiau gwyliau i blant 3-11 oed drwy gydol gwyliau’r ysgol.  

Rydym wedi’n cofrestru i fod ar agor rhwng dydd Llun a dydd Gwener rhwng 8am a 6pm. Mae’r feithrinfa ar agor gydol y flwyddyn ac eithrio ar wyliau banc (Llun) a chyfnod rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Mae’r feithrinfa ar agor i fyfyrwyr sy’n mynychu’r coleg, rhieni yn y gymuned a staff sy’n gweithio yn y coleg.

Nod Meithrinfa Here We Grow yw darparu gwasanaeth gofal dydd fforddiadwy o safon uchel sy’n hybu ac yn annog datblygiad cyfan pob plentyn unigol. Ein gobaith yw darparu amgylchedd ysgogol hapus i bob plentyn ac annog yr holl rieni i gyfranogi’n weithgar.

Mae gan yr holl staff yn y feithrinfa gymwysterau gofal plant lefel 3 neu’n uwch ac maent yn darparu chwarae a phrofiadau priodol i ysgogi’r plant yn emosiynol yn ddeallusol, yn gorfforol, yn gymdeithasol ac yn ddiwylliannol. Mae hyfforddi a datblygu staff yn hanfodol i sicrhau bod y gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu o’r safon uchaf. Rydym yn cynnig cyfnod ymgartrefu gan ein nod yw sicrhau bod plant yn teimlo’n ddiogel, yn hapus ac wedi’u hysgogi yn y feithrinfa a’u bod yn teimlo’n ddiogel ac yn gyfforddus gyda’r staff.

 

Cysylltu â Ni

Am fyw o wybodaeth cysylltwch â ni ar :

Meithrinfa Ddydd Here We Grow

Y Coleg Merthyr Tudful

Ynysfach

Merthyr Tudful

CF48 1AR

 

Ffôn: 01685 726116 neu e-bostiwch ni ar: nursery@merthyr.ac.uk

Rydym ar agor rhwng 8.00am-6pm gyda lleoedd llawn amser a rhan amser ar gael

(Rydym yn derbyn pob Taleb gofal Plant)

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet