Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Her Micro-Tyco

Os ydych chi’n dymuno ymgymryd â Her Micro-Tyco, dyma’r camau nesaf er mwyn cymryd rhan.

1.)    Perswadiwch eich ffrindiau i ymuno â chi - gallwch gynnwys hyd at 5 unigolyn mewn 1 tîm - cofrestrwch eich tîm am ddim ar-lein http://micro-tyco-registration.com/ - mae’r cyfnod cofrestru ar gyfer Micro-Tyco mis Chwefror bellach ar agor a bydd yn parhau ar agor hyd 24 Ionawr. Yn ogystal â’ch enwau a’ch cyfeiriadau e-bost, bydd angen i chi ddarparu manylion y cyfrif banc lle rydych yn dymuno i ni anfon eich punnoedd ar y 1 Chwefror. Ar ôl i chi gofrestru, byddwch yn gallu cael mynediad i www.micro-tyco.com trwy gydol y mis i’r fideos mentor ar-lein pan fyddant ar gael.

2.)    I weld sut y llwyddodd pum plentyn 10 oed gyfnewid eu £1 i £14,001 GWYLIWCH YMA!

3.)    DECHREUWCH GYNLLUNIO – mae’r timau mwyaf llwyddiannus yn dechrau gwneud arian ar 1 Chwefror.

COFIWCH: Y gyfrinach i lwyddo yn yr her yw cyfalaf cymdeithasol, meddyliwch sut y gallwch ddefnyddio eich rhwydwaith a pha adnoddau y gallwch eu dwyn ynghyd am ddim.

COFIWCH HEFYD: Mae’r holl arian y byddwch yn ei greu dros y 30 diwrnod, yn mynd tuag at fenthyciadau microgyllid i helpu teuluoedd y gwledydd datblygol i weithio er mwyn goresgyn tlodi - mae codi £150 yn helpu 21 o bobl y flwyddyn i oresgyn tlodi!

 

Beth yw Micro-tyco ?

Micro-Tyco yw menter chwyldroadol, am ddim a her arweinyddiaeth greadigol a ddatblygwyd gan WildHearts, sef sefydliad byd-eang sy’n cefnogi darpar fentrwyr o gwmpas y byd, trwy lansio cwmnïau a chynlluniau ac yna defnyddio’u helw i ddarparu benthyciadau microgyllid ledled y gwledydd datblygol a rhaglenni addysgiadol entrepreneuraidd yn y DU a Gogledd America.

Mae Micro-Tyco yn her tîm am ddim ar gyfer cwmnïau, prifysgolion ac ysgolion sy’n tanio ysbryd menter yn ei ffurf buraf. Bob mis Chwefror, rhoddir buddsoddiad cychwynnol o £1 i dimau o hyd at 5 a’u herio i gynyddu’r swm i gymaint o arian â phosibl mewn pedair wythnos. Mae amserlen fer Micro-Tyco yn ysbrydoli amgylchedd entrepreneuraidd dwys sy’n rhyddhau talentau cudd y cyfranogwr, ac ar yr un pryd yn meithrin meddwl entrepreneuraidd hanfodol, dyfeisgarwch a gwaith tîm. Yn ystod yr her, anogir y cyfranogwyr i ddefnyddio’u hadnoddau mewnol - sgiliau, creadigrwydd, dychymyg, profiad, cysylltiadau - er mwyn datblygu eu cyfalaf cychwynnol isel. Yna mae’r refeniw sy’n cael ei gynhyrchu yn cael ei fuddsoddi gan WildHearts mewn prosiectau microgyllid yn y gwledydd datblygol, gan alluogi pobl i ddechrau eu busnesau eu hunan er mwyn goresgyn tlodi. O ganlyniad, mae cyfranogwyr Micro-Tyco yn dod yn fentrwyr sy’n ariannu mentrwyr

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet