Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Ffioedd a Chymorth Ariannol

Cymorth Ariannol i fyfyrwyr llawn amser o dan 19 oed

Mae’r holl gyrsiau llawn amser am ddim i fyfyrwyr o dan 19 oed. Yr unig beth fydd yn rhaid i chi dalu fydd ffi gofrestru o £20 pan fyddwch yn cofrestru yn y coleg. Efallai bydd rhai cyrsiau yn cynnwys costau dillad neu ddeunyddiau y bydd yn rhaid i chi dalu amdanyn nhw.  Darperir manylion pellach ar dudalennau’r cyrsiau unigol.

 

Cymorth ariannol i fyfyrwyr rhan amser o dan 19 oed

Bydd yr holl gyrsiau rhan amser yn gofyn am dalu ffi addysgu, ffi arholiadau a ffi gofrestru o £20. Efallai bydd rhai cyrsiau yn cynnwys costau dillad neu ddeunyddiau y bydd yn rhaid i chi dalu amdanyn nhw.  Darperir manylion pellach ar dudalennau’r cyrsiau unigol. I gynorthwyo dysgwyr, mae cynllun debyd uniongyrchol newydd yn cael ei gyflwyno i helpu i ledaenu cost ffioedd addysgu ac arholiadau.

 

Cymorth ariannol i fyfyrwyr dros 19 oed

Bydd yn rhaid i fyfyrwyr sy’n astudio ar ein cyrsiau addysg uwch dalu ffi addysgu.

 

Ffioedd Addysgu ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2014/2015

 

Ffioedd ar gyfer cyrsiau rhan amser:

Nid yw lefel y ffioedd rhan amser wedi’u cadarnhau eto ar gyfer 2014/15.

Ar gyfer y flwyddyn academaidd 2013/14, y ffi addysgu ar gyfer cyrsiau gradd sylfaen oedd £11.90 y credyd – sylwer y gall ffioedd amrywio ar gyfer cymwysterau proffesiynol neu ôl-raddedig a byddem yn awgrymu eich bod yn gwirio’r gost cyn cyflwyno cais. Gall nifer y credydau y byddwch yn eu hastudio bob blwyddyn amrywio yn dibynnu ar y cwrs a nifer y modiwlau a ddewisir, ond yn gyffredinol byddai gradd sylfaen rhan amser yn cael ei hastudio dros 3 blynedd, fyddai’n golygu y byddwch yn cymryd 80 credyd y flwyddyn ar gost o £952 y flwyddyn yn 2013/14.

Gallech fod yn gymwys am gymorth ariannol fyddai’n golygu y gallai’r gost fod yn is. Byddwn yn cyhoeddi manylion cymorth ariannol pan fyddant ar gael neu ewch i Cyllid Myfyrwyr Cymru.

 

Ffioedd cyrsiau llawn amser:

Mae’r ffioedd ar gyfer astudio’n llawn amser ar lefel prifysgol wedi newid ond gallai cost astudio fod yn is na’r hyn yr ydych yn ei ddisgwyl. O ganlyniad i gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru, ni fydd myfyrwyr llawn amser sydd fel arfer yn byw yng Nghymru yn talu mwy na £3,685* y flwyddyn yn 2014/15. Bydd llawer o fyfyrwyr hefyd yn gymwys ar gyfer grantiau a/neu fenthyciadau i helpu gyda chostau byw.

*Y ffi safonol lawn amser ar gyfer HND neu radd sylfaen yw £6,750 y flwyddyn yn y flwyddyn academaidd 2014/15. Telir y gwahaniaeth rhwng £3,685 a £6,750 gan grant ffi addysgu nad yw’n amodol ar brawf modd a ariennir gan Lywodraeth Cymru i fyfyrwyr cymwys. Mae’n rhaid i chi wneud cais i Gyllid Myfyrwyr Cymru am hyn (mae telerau ac amodau yn berthnasol).

 

Cyllid a Grantiau

Efallai bydd angen help arnoch i dalu am gostau dod i’r coleg fel cost bws neu lyfrau. Os felly, bydd ein swyddfa cymorth myfyrwyr (ar y llawr gwaelod) yn gallu rhoi cyngor i chi am ystod y grantiau a’r cyllid y gallwch wneud cais amdanynt yn cynnwys:

 

Lwfans Cynhaliaeth Addysg (EMA)

Cronfa Wrth Gefn Ariannol Y Coleg Merthyr Tudful (FCF)

Grant Dysgu’r Cynulliad (ALG)

Grant Ehangu Mynediad.

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet