Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Ein Gweledigaeth a’n Cenhadaeth

Bydd y coleg yn cael effaith fawr ar economi rhanbarth blaenau’r cymoedd drwy gynyddu caffael sgiliau a chymwysterau sylfaenol a lefel uwch ar gyfer cyflogaeth neu addysg uwch; ac felly yn cefnogi datblygu cymunedau iach a chynaliadwy.

Caiff y coleg ei gydnabod ar draws y rhanbarth yn ganolfan rhagoriaeth i bob dysgwr 16 oed a hŷn. Bydd y coleg yn darparu addysg a hyfforddiant o’r radd flaenaf ar y campws ac yn y gweithle, gan ddefnyddio Bagloriaeth Cymru i’r eithaf, ar lefel un i dri, a graddau sylfaen ar lefel pedwar a phump.

Mae’r coleg yn ymroddedig i:

  • Gynyddu cyfranogiad mewn addysg ôl-16
  • Darparu cwricwlwm trawsnewidiol
  • Darparu profiad ardderchog i fyfyrwyr
  • Codi lefelau llwyddiant a chyflawniad
  • Cynyddu’r niferoedd sy’n symud at AU neu gyflogaeth
  • Codi lefelau sgiliau sylfaenol oedolion
  • Hybu datblygiad economaidd a chreu swyddi ar draws ardaloedd Merthyr Tudful a Chymoedd De Cymru
  • Cynyddu lefelau entrepreneuriaeth i sbarduno twf organig busnesau ym  Merthyr Tudful

Cyflawni gwell effeithlonrwydd a bod yn fwy cost effeithiol wrth gyflwyno addysg ôl-16 ym Merthyr.

 

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet