Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Cymorth i Fyfyrwyr Cefnogaeth Myfyrwyr

Cymorth i Fyfyrwyr Cefnogaeth Myfyrwyr Student Suport

Croeso i Gymorth i Fyfyrwyr @ Y Coleg Merthyr Tudful

Mae gan y coleg adran ‘Cymorth i Fyfyrwyr’ dan yr unto, ar y llawr gwaelod. Mae hwn yn bwynt cyswllt cyntaf i fyfyrwyr geisio cyngor ynghylch unrhyw gwestiynau, ymholiadau neu bryderon a allai fod ganddynt neu unrhyw wybodaeth y maent yn gofyn amdani. Mae Ymgynghorwyr Cymorth i Fyfyrwyr yn cynnig cefnogaeth ac arweiniad allweddol ar y canlynol:

Hyfforddwr Dysgu a’r Tîm Cymorth Anabledd

 

Mae’r tîm anabledd a hyfforddi dysgu yn cynnig cymorth dysgu a mentora un i un ac yn y dosbarth. Mae’r tîm ar gael i ddysgwyr â dyslecsia a/neu anableddau mewn amgylchedd cynhwysol, anwahaniaethol.

 

Gallai’r tîm eich helpu gydag adnoddau a meddalwedd a all gefnogi eich dysgu yn Y Coleg Merthyr Tudful. Gellir cefnogi dysgwyr ar bob lefel o gwrs ym mhob maes cwricwlwm. Gall gofalwyr ifanc a’r rheini sydd yng ngofal yr awdurdod lleol hefyd gael cymorth drwy’r tîm hyfforddi dysgu.

 

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae’r coleg yn cynnig amgylchedd diogel a chefnogol lle y gall pawb astudio i’w llawn botensial.

Byddwn yn herio gwahaniaethu ar bob ffurf ac yn hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn weithgar. Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol a’n  Cynllun Gweithredu ar gael ar y wefan neu gan Gymorth i Fyfyrwyr. Fel coleg sy’n gwasanaethu pobl leol rydym yn cydnabod ein bod yn gweithio’n well pan fyddwn yn cynrychioli’r gymuned gyfan. Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â Chymorth i Fyfyrwyr ar 01685 726006.

Os oes gennych anabledd, cysylltwch â ni er mwyn i allu gwneud addasiadau rhesymol i chi.

Fe’ch anogir i drefnu ymweliad â’r coleg i weld ein cyfleusterau. Os ydych yn credu efallai y bydda angen cymorth arnoch pan fyddwch yn cyrraedd y coleg, rhowch wybod i ni er mwyn i ni wneud trefniadau i’ch croesawu.

I breswylwyr newydd Merthyr Tudful, mae gennym becynnau croeso electronig drwy www.merthyrcohesion.com/welcome-to-merthyr-Tudful

 

Cyngor ac Arweiniad Gyrfaoedd

Byddwn yn sicrhau y cewch gyngor ac arweiniad gyrfaoedd o safon uchel trwy gydol eich amser yn y coleg. Bydd hyn yn cynnwys:

Cyngor ac arweiniad ar symud ymlaen at ddysgu pellach ac uwch, yn cynnwys sut i wneud cais i’r brifysgol

Cyngor ac arweiniad ar symud i mewn i gyflogaeth

 

Profiad Gwaith

Bydd cyfleoedd i’r holl ddysgwyr llawn amser ymgymryd â lleoliad profiad gwaith.

 

Gwasanaeth Cwnsela

Bydd gennych fynediad i wasanaeth cwnsela cyfrinachol a chefnogol a ddarperir gan gwnselydd proffesiynol cymwys hyfforddedig, sy’n brofiadol iawn.

Mae’r Gwasanaeth Cwnsela yma i’ch helpu i fynd i’r afael ag unrhyw broblemau personol neu emosiynol sy’n eich rhwystro rhag mwynhau eich profiad yn y Coleg hwn.  

Mae ceisio cwnsela yn ddewis positif dros geisio cymorth, drwy siarad gyda gwrandäwr proffesiynol hyfforddedig nad yw’n chwarae rôl arall yn eich bywyd, ac mae’n wasanaeth cyfrinachol rhad ac am ddim. Mae’r cwnselydd Anni Richardson yn weithiwr proffesiynol hyfforddedig sydd wedi’i hachredu gan BACP.

Mae’r gwasanaeth ar gael yn ystod y tymor ar ddydd Llun a dydd Mawrth rhwng 9 a 5.

 

Iechyd a Lles

Bydd staff nyrsio o Ymddiriedolaeth Iechyd Cwm Taf yn darparu sesiwn galw heibio anffurfiol a chyfrinachol wythnosol ar faterion cysylltiedig ag iechyd a lles. At hynny, mae’r coleg yn cynnig Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau.

 

Caplaniaeth

Bydd gan yr holl ddysgwyr fynediad i wasanaeth Caplaniaeth aml-ffydd y coleg sy’n cynnig cyngor a gwybodaeth ar bob ffydd. Bydd James Karran, ein Caplan, ar gael bob prynhawn Mercher i gynnig cyngor, arweiniad a chymorth i fyfyrwyr.

 

 

Buttle Award - for more information click here

Buttle Award

 

 

 

 

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet