Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Cymorth i fyfyrwyr Addysg Bellach

Mae’r coleg yn ymrwymedig i’ch cefnogi trwy gydol eich amser gyda ni.

Cefnogi pontio o’r ysgol i’r coleg

Mae’r coleg yn gweithio’n agos â’i holl ysgolion partner ar draws Merthyr Tudful a rhanbarth ehangach Blaenau’r Cymoedd er mwyn rhoi cymaint o gyngor ac arweiniad â phosib i chi a’ch rhieni. Bydd staff y coleg ar gael yn holl nosweithiau rhieni/gofalwyr blwyddyn 11 i gynnig gwybodaeth a chyngor ar gyrsiau, gyrfaoedd, cyllid i fyfyrwyr, a chymorth a lles. I ategu’r broses hon, cynhelir gweithgareddau/sesiynau blasu i’r holl ddysgwyr o flwyddyn 9 ymlaen ym mhob ysgol. Bydd y coleg hefyd yn cynnal Noson Wybodaeth Blwyddyn 11 ym mis Tachwedd a mis Mawrth bob blwyddyn.

Rhaglen Ymsefydlu Fanwl

Bydd rhaglen ymsefydlu fanwl ar gael i’r holl fyfyrwyr i’w cefnogi yn ystod eu diwrnod, wythnosau a misoedd cyntaf yn y coleg newydd. Bydd hyn yn cynnwys ymsefydlu o ran yr adeilad a’r cyrsiau, gweithgareddau adeiladu tîm, ffair y glasfyfyrwyr, arweiniad ar ddysgu annibynnol, hunan astudio, rheoli amser ac ati.

System Tiwtor Personol

Caiff pob myfyrwyr diwtor cwrs personol, fydd yn eich cefnogi wrth bontio i’ch amgylchedd newydd yn y coleg.

Mae rhaglen o diwtorialau wythnosol yn ei lle ar gyfer pob dysgwr llawn amser i fonitro cynnydd academaidd trwy ddefnyddio cynlluniau dysgu electronig. Defnyddir y cynlluniau hyn i baratoi adroddiadau i rieni/gwarcheidwaid ddwywaith y flwyddyn ac yn sylfaen ar gyfer trafodaeth mewn nosweithiau rhieni/gofalwyr blynyddol.

Gwiriadau Presenoldeb a Chynnydd

Mae rheolau’n parhau i fod yn berthnasol yn y coleg, yn yr un modd ag yn eich ysgol/sefydliad addysgol blaenorol. Fel dysgwr newydd, byddwch yn deall wrth gwrs bod angen rheolau ar sefydliadau er mwyn gweithredu’n ddiogel ac yn effeithiol. Bydd disgwyl i chi ddilyn Cod Ymddygiad y coleg sy’n nodi safonau presenoldeb, prydlondeb, ymddangosiad a disgyblaeth. Disgwylir i fyfyrwyr fynychu pob gwers ar eu hamserlen.

Dylid cwblhau’r holl waith coleg mewn da bryd a dylid ei gyflwyno i safon uchel.

Mae Cymorth Sgiliau Astudio yn Y Coleg Merthyr Tudful wedi’i leoli ar y llawr cyntaf yn y Parth Dysgu. Mae’r ardal dawel hon yn lleoliad cymorth astudio i staff a myfyrwyr. Mae’n cynnig gwasanaeth i unrhyw fyfyriwr sy’n teimlo bod angen help ychwanegol arnynt gydag unrhyw ran o’u gwaith coleg. Bydd y staff croesawgar a phroffesiynol yn rhoi help unigol i chi ag unrhyw agwedd ar eich astudiaethau.

Beth yw Cymorth Astudio?

Mae Cymorth Astudio yn hyblyg ac mae wedi’i anelu at bob lefel. Gallwch fynd i un awr yr wythnos, cyfres fer o sesiynau, sesiwn unigol, neu alw heibio yn ôl yr angen. Gall y rhain gael eu cynnal fel a ganlyn:

Mae cefnogaeth arbenigol yn cynnwys:

  • Gwella Rhifedd a Mathemateg
  • Gwella Llythrennedd a Saesneg: siarad, darllen, sillafu, ysgrifennu
  • Gwell Sgiliau Hanfodol: Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif, TGCh
  • Gwella Sgiliau Astudio: strwythuro eich aseiniadau, rhoi syniadau ar bapur, rheoli terfynau amser a llwyth gwaith, sgiliau ymchwil, prawf-ddarllen, adolygu a thechnegau arholiad.
  • Gwella Sgiliau Cyflwyno
  • Dysgu dwyieithog

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet