Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Cyfleoedd Cyfrwng Cymraeg

Mae’r coleg yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr astudio Cymraeg ar amryw o lefelau, o lefel sylfaenol hyd at TGAU a Safon Uwch Cymraeg.

Mae’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y coleg yn cynyddu ar hyn o bryd – mae’r modiwlau a’r cyrsiau y gallwch eu hastudio’n ddwyieithog neu drwy gyfrwng y Gymraeg yn cynyddu bob tymor.

Nid oes rhaid i chi astudio trwy gyfrwng y Gymraeg i elwa ar y gwasanaethau cyfrwng Cymraeg yn y coleg.

 

Byddwch yn gallu:

 • Cyflwyno eich gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg
 • Mynychu lleoliadau cyfrwng Cymraeg yn ystod eich profiad gwaith
 • Ymarfer sgiliau cyfweliad drwy gyfrwng y Gymraeg
 • Cael cymorth i adeiladu CV cyfrwng Cymraeg
 • Astudio’r Gymraeg fel ail iaith gyda’r hwyr
 • Cwblhau eich sgiliau allweddol yn Gymraeg
 • Dysgu mwy am Gymru a’r iaith Gymraeg drwy Fagloriaeth Cymru.

 

http://youtu.be/1F0rMCOad5U

Clwb Cymraeg

Am gwrdd â ffrindiau drwy ddefnyddio’r iaith a threfnu amrywiaeth o weithgareddau? Ymunwch â’r clwb Cymraeg.

Mae’r clwb Cymraeg yn cwrdd i drefnu gweithgareddau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y coleg yn cynnwys Diwrnod Shwmae, Dydd Santes Dwynwen, Dydd Gŵyl Dewi, Eisteddfod yr Urdd, yr Eisteddfod Genedlaethol a llawer rhagor!

Dilynwch y digwyddiadau Cymraeg yn y coleg ar Twitter

@CymraegCMerthyr

 

Dolenni

Mae’r coleg yn gweithio’n agos â:

 • Chanolfan Soar
 • Cymraeg i Oedolion Morgannwg
 • Menter Iaith Merthyr
 • Urdd Gobaith Cymru

 

Ymarfer eich Cymraeg

Os ydych yn dysgu Cymraeg fel ail iaith neu’n dymuno ymarfer eich sgiliau iaith presennol, mae bore coffi anffurfiol bob pythefnos i fyfyrwyr. Cyfle gwych i siarad Cymraeg dros goffi.

 

Mathemateg a Gwyddoniaeth

Os ydych yn astudio mathemateg neu wyddoniaeth a’ch bod wedi derbyn eich addysg trwy gyfrwng y Gymraeg hyd yn hyn – mae cyfle i chi gael sesiynau fydd yn gwneud newid o un iaith i’r llall yn haws.

 

Cyrsiau Cyfrwng Cymraeg

Cymraeg Ail Iaith

Am ragor o fanylion am gyrsiau, cliciwch yma.

 

10 ffordd yr ydym yn cefnogi siaradwyr Cymraeg a’r rheini sydd wedi astudio yn y Gymraeg yn y gorffennol:

Sesiynau cefnogi sgiliau astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, yn cynnwys gweithdai, un i un, grwpiau bach ac yn y dosbarth

Lleoliadau a phrofiad gwaith cyfrwng Cymraeg

Cefnogaeth sgiliau astudio pwnc benodol cyn arholiadau e.e. mathemateg a gwyddoniaeth

Gweithgareddau cyfoethogi cyfrwng Cymraeg

Siaradwyr gwadd cyfrwng Cymraeg

Rhestrau termau a geirfaoedd dwyieithog

Ffug gyfweliadau cyfrwng Cymraeg a chanllawiau ar sut i ysgrifennu CVs a llythyrau cyflwyno

Staff dwyieithog ar y dderbynfa, cefnogi dysgu, yn y Parth Dysgu ac i’ch arwain drwy broses UCAS

Ennill eich sgiliau hanfodol neu allweddol yn ddwyieithog neu yn Gymraeg

Cyfle i gymryd rhan mewn digwyddiadau diwylliannol Cymraeg

 

Ddim yn siarad Cymraeg eto? 5 rheswm dros ddysgu..

Cael mynediad i ddiwylliant arall o lenyddiaeth a hanes sydd ar eich stepen drws!

Mae bod yn ddwyieithog yn sgil ynddo’i hun, a bydd yn help i ddatblygu gwrando, darllen, siarad ac ysgrifennu yn y ddwy iaith

Bydd myfyrwyr sy’n gadael yr ysgol wedi astudio’r Gymraeg at safon TGAU – peidiwch â chael eich gadael ar ôl!

Mae bod yn ddwyieithog yn dangos bod gennych barch at ddiwylliannau a thraddodiadau eraill – sy’n hanfodol os ydych am deithio dramor.

Yn breuddwydio am weithio yn y diwydiannau creadigol neu’r sector cyhoeddus? Mae siarad Cymraeg yn dod yn sgil dymunol dros ben.

 

Am fwy o wybodaeth:

Cysylltwch â Nia Brodrick, Hyrwyddwyr Dwyieithrwydd y coleg.

n.brodrick@merthyr.ac.uk

Estyniad 6331 neu edrychwch ar ein gwefan!

Want to find out more?

10 ways we support welsh speakers and students who have previously studied in Welsh

Click Here

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet