Studying with us is not just about good courses

Take a look at our fantastic enrichment programme

Click here for more information

Academi Iechyd

‘Adeiladu Pontydd’ – Academi Gofal Iechyd Cydweithredol Lleol (Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf  ac Y Coleg Merthyr Tudful

Yn rhan o’r ddarpariaeth safon Uwch newydd yn Y Coleg, Merthyr Tudful, mae’r adran wyddoniaeth wedi lansio Academi Gofal Iechyd mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Cwm Taf. Mae’r academi ar agor i holl fyfyrwyr y coleg sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn gofal iechyd ac y gallant ymrwymo’n llwyr i’r rhaglen.  

"Cynlluniwyd yr Academi Iechyd gan athrawon a chlinigwyr i gynnig cymorth i ddysgwyr yn y coleg sydd â diddordeb mewn gweithio yn y GIG"

Mark Richards, Pennaeth Gwyddoniaeth a Mathemateg

Prif nodau’r rhaglen yw;

  • Helpu dysgwyr ddarganfod mwy am weithio yn y GIG
  • Helpu i ddatblygu peth o’r wybodaeth a’r sgiliau sy’n ofynnol gan y GIG
  • Cynnig cymorth o ran ceisiadau i’r brifysgol a cheisiadau am swyddi

 

Cam 1 Medi-Ebrill (Bl1): Gweithdai

Gwahoddir dysgwyr i fynychu gweithdai misol wedi’i seilio ar amrywiaeth eang o bynciau cysylltiedig â gweithio mewn gofal iechyd. Arweinir y gweithdai gan weithwyr proffesiynol o’r GIG, sy’n caniatáu mynediad uniongyrchol i ddysgwyr i gyngor ac addysgu arbenigol. Yna ceir prosiect byr, hunan gyfeiriedig sy’n dilyn ymlaen o bob gweithdy i annog cyfranogwyr i edrych ar y materion yn fanylach.

 

Cam 2 Ebrill-Awst (Bl1): Profiad gwaith

Mae’r adran wyddoniaeth a’r GIG yn cydweithio i drefnu profiad gwaith i aelodau’r Academi Iechyd. Mae hyn yn galluogi’r myfyrwyr i ddatblygu’r wybodaeth a’r sgiliau a ddysgwyd yn y gweithdai ymhellach, cael syniad uniongyrchol o sut beth yw gweithio yn y GIG a chwblhau prosiect seiliedig ar waith sy’n cefnogi eu ceisiadau. Sylwer nad oes modd gwarantu lleoliadau profiad gwaith i bob dysgwr. Fodd bynnag, gwahoddir pob dysgwyr i ddiwrnod Profiad Gofal Iechyd Prifysgol Cymru.

Cam 3 Medi-Hydref (Bl2): Ceisiadau

Rydym yn cefnogi ceisiadau prifysgol aelodau’r academi mewn dwy ffordd. Y gyntaf yw trwy ddarllen eu datganiadau personol ac awgrymu gwelliannau posib. Yr ail yw trwy gyfres o ffug gyfweliadau er mwyn i ni allu rhoi adborth ar dechneg cyfweliad ac ansawdd yr atebion. Daw’r cymorth hwn gan staff addysgu a staff clinigol, y mae rhai ohonynt hefyd ynghlwm wrth y broses dderbyn.

Want to know more?

Click here to view the programme of workshops on offer

Click Here

Tweet diweddaraf

Gwelwch pob tweet